ÖVERLÅTNINGSBESIKTNING


 
En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att fullgöra din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s k ”undersökningsplikten”.


Vill du vara säker på att besiktningen utförs av en besiktningsman med byggingenjörsexamen eller motsvarande och som genomgått SBRs utbildning för överlåtelsebesiktning, bör du anlita en ”Besiktningsman SBR”. Bara de som godkänts av SBR får använda denna titel.


Varför överlåtelsebesiktning?

  • Köparen har en skyldighet att undersöka fastigheten för att finna sådana fel och brister, som kan upptäckas vid en besiktning.
  • Säljaren har skyldighet att lämna upplysningar om kända fel och brister.
  • Säljaren svarar för bristfällighet som inte berörts vid köpet om bristen eller felet är av sådan art att köparen inte haft anledning att räkna med den, eller borde kunna upptäckas vid undersökning.
  • Köpare kan inte i efterhand kräva ersättning för brist eller fel som borde framgått vid köparens undersökning/besiktning och inte heller för brist eller fel som han borde förväntat sig att finna i den aktuelle fastigheten.
  • Ett ”dolt fel” är i juridisk mening brist eller fel som du som köpare inte kunde upptäcka vid en undersökning och heller inte kunde förvänta dig, utifrån husets ålder, skick, pris eller andra omständigheter.
  • Om det finns tecken på fel eller notering om risk har du som köpare en utökad undersökningsplikt för att ta reda på orsak och omfattning.


Utdrag ur Jordabalken 4:e kapitlet 19§

”19§ Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12§ om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.


Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som var påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag 1990:936”

 

Vad innebär ” SBR godkänd besiktningsman”?

  • Personen ska ha dokumenterad byggteknisk utbildning som uppfyller SBRs krav för att kvalificeras som "Besiktningsman SBR".
  • En ”Besiktningsman SBR” har granskats och godkänts av SBRs antagningsutskott och har åtagit sig att följa SBRs etiska regler och bestämmelser för besiktningsverksamhet, samt är underställd SBRs ansvarsnämnd.
  • Besiktningsmannen skall ha genomgått SBRs grundkurs för överlåtelsebesiktning.
  • Ett grundläggande krav är att besiktningsmannen innehar giltig ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning med villkor som godkänts av SBR. Det är dock upp till respektive besiktningsman att se till att uppfylla de krav som ställs från försäkringsgivaren för att upprätthålla giltig försäkring.