SKADEUTREDNING


 

Skadeutredningar görs för att bedöma och fastställa en skada på en byggnad där det föreligger tveksamheter kring vem som bär ansvaret för skadan gentemot ingångna avtal. Exempel på detta kan vara en fastighetsaffär där avtal gäller mellan säljare och köpare samt en ev. överlåtelsebesiktningsman och där skada upptäckts efter köp. Det kan också vara en kontroll av en entreprenads utförande där någon form av byggtekniskt fel eller där tvist om avtalets innehåll har uppstått. Vidare kan utredningar göras på skador orsakade av fukt där t.ex. omfattningen av rötskador, mögel eller svamppåväxter behöver fastställas.

Skadeutredningar av dessa slag kräver oftast mera ingående besiktningar än t.ex. vad en överlåtelsebesiktning gör. För insamlande av uppgifter kring skadan kan det krävas vissa ingrepp i byggnadens konstruktioner samt provtagningar för fortsatta analyser i laboratorier. Ett utlåtandet från en skadeutredning innehåller en saklig bedömning som ger svar på skadans härkomst och ansvarsfördelning. Normalt ges ett åtgärdsförslag samt även en kostnadskalkyl för skadans åtgärdande.

 

Sandström Byggkonsult AB har lång erfarenhet av att besiktiga och reglera byggskador, både åt privatperson och företag. Mer än 15 år som anställd som besiktningsman och skadereglerare i två av de största försäkringsbolagen.

Sedan 2008 utför vi som fristående konsultföretag besiktningar med tillhörande förslag till reglering:

  • Vid skador orskade av sprängning eller andra markarbeten.
  • Vid skador orsakade av felaktig konstruktion, naturligt slitage och förfall, markförändringar.
  • Vid skador orsakade av fukt och brand.